Obchodné podmienky pre veľkoodberateľov (B2B)

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky pro velkoodběratele (B2B) (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané Tastimax s.r.o., IČ: 24122335, DIČ: CZ24122335, se sídlem: Jablonecká 717/5 Praha 9 190 00, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 180566 (dále jen „prodávající“). Tastimax s.r.o. je výhradním dovozcem eko hraček a sportovních pomůcek značky TicToys pro Českou a Slovenskou republiku.
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou podnikající osobou (dále jen „kupující“), která uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce treniteco.com (dále je „internetový obchod“).

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

III. Objednávání zboží a následný prodej zboží

 1. Veškeré zboží máme skladem a odesíláme tentýž den (platí v pracovních dnech).
 2. Zboží lze objednat následujícími způsoby:
 3. Minimální výše objednávky u nás není stanovena.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku
 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku.
 6. Je zakázáno prodávat produkty značky TicToys prostřednictvím platformy Amazon.
 7. Prodejní ceny nesmí být na vašem e-shopu nižší než stanovená maloobchodní cena.
 8. Odebrané nebo expedované zboží není možné vracet zpět.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího,
  • dobírkou.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.
 4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu se splatností 14 dní, kterou zašle na emailovou adresu kupujícího.
 5. Zboží je kupujícímu dodáno:
  • Zásilkovnou na výdejní místo,
  • Zásilkovnou na adresu,
  • kurýrem (PPL, DPD) na adresu.
 6. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady dodaného zboží se v případě kupujícího – podnikatele uzavírajícího kupní smlouvu v souvislosti s jeho podnikatelskou činností (tj. právnické osoby, popř. fyzické osoby kupující na IČ) řídí ustanoveními § 1914-1925 a § 2099-2112 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
 2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 2. 4. 2023.

Košík
Start typing to see products you are looking for.